Rapporten ADHD på jobbet

I november månad 2015 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning för att ta reda på hur medlemmarna med ADHD upplever sin ADHD-diagnos kopplat till sitt arbetsliv.
1068 personer besvarade enkäten och majoriteten av dem har fått sin diagnos inom de senaste fem åren. Resultatet visar att såväl arbetande som arbetssökande upplever sig ha svårigheter med att återhämta sig och känna sig utvilade i vardagen. Majoriteten i arbetandegruppen upplever inte att de har något stöd alls från de samhällsfunktioner som finns idag.

Det framkom även att de som har ett arbete har en positiv bild av sig själva och sin ADHD-diagnos, och 88% upplever att deras ADHD är en tillgång i arbetet. De som är arbetssökande har tvärtom en negativ bild av sig själva och sin ADHD-diagnos. Den arbetssökande gruppen består huvudsakligen av yngre personer med fler NPF-diagnoser.

– Det är viktigt att fånga upp dessa personer i ett tidigt skede, direkt efter skolan, och ge dem en bra utslussning vidare i arbetslivet, säger Maria Petersson, projektledare på Riksförbundet Attentionsprojekt ADHD på jobbet. Arbetsförmedlingen skulle behöva ha arbetsförmedlare som är specialiserade på NPF och som kan anpassa arbetssökandet och stödet till personernas behov. Vi skulle önska att Arbetsförmedlingen satsar på att utbilda sin personal inom NPF.

Fakta om undersökningen

Majoriteten av dem som svarat är kvinnor (70 %) i åldrarna 26-55 år. De arbetar huvudsakligen i människonära yrken som sjukvård och pedagogiska yrken, och en tredjedel har arbetsledande positioner. 35 % av de svarande har gymnasieutbildning och 55 % har en eftergymnasial utbildning som högskola och motsvarande.

Läs hela rapporten här