Fakta om ADHD

 

Om ADHD

Alla kan vi ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera våra impulser ibland, särskilt när vi är trötta och stressade. Men för några av oss är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt våra möjligheter att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD.

De huvudsakliga symtomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårighet med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn i Sverige har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder. Man uppskattar att 2,5 % av alla vuxna har ADHD enligt en internationell studie.

ADHD, ADD och DAMP

ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP.

  • ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
  • DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.
  • Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Hur märker man att man har ADHD?

ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer med DAMP (ADHD+DCD) har dessutom problem med motorikkontroll och ibland perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten helt. De har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person, här kan du läsa om några av de vanliga kärnsymptomen.

Uppmärksamhetsproblem

Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.

Impulsivitet

Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

Impulsiviteten och överaktiviteten brukar minska med åren. Personer som är impulsiva kan ha svårt att se konsekvenserna av sitt beteende och tänka efter innan de agerar.

Överaktivitet

Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Hos vuxna kan överaktiviteten innebära att man ofta känner sig rastlös och leda till att man inte har ro att vara närvarande i sociala relationer. Den innebär också att man lätt hamnar i stress- och utmattningstillstånd.

Diagnostisering av ADHD

Utredning

För att avgöra om en vuxen person har ADHD görs en noggrann utredning av psykolog och läkare. Ibland medverkar även andra yrkesgrupper, som logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Utredningen består av medicinsk undersökning, olika tester samt intervjuer med personen som utreds och anhöriga. Diagnostiseringen av vuxna kräver att man bedömer både den aktuella situationen och symtom under uppväxten. Det främsta syftet med utredningen och diagnostiseringen är att skapa förståelse för personens förutsättningar och på så sätt lägga grunden för ett lämpligt bemötande från omgivningen.

Vill du veta mer om ADHD?

www.attention-riks.se

www.kunskapsguiden.se

www.underbaraadhd.se

www.hjarnfonden.se