Stöd och anpassningar i arbetslivet

Bemötande och anpassning på arbetsplatsen

Det finns ingen heltäckande statistik över sysselsättningsgraden för personer med adhd. Långtifrån alla får en diagnos tidigt i livet och ibland upptäcks adhd först då personen ifråga blir sjukskriven och inte längre klarar av sitt arbete. Att arbeta deltid kan vara en lösning för personer som provat heltid men inte orkar. Arbetsgivaren behöver då samverka med Försäkringskassan så att inte personen helt eller delvis förlorar sin försörjning. Arbetstakten och prestationsförmågan kan vara ojämn för personer med adhd, så flexibla arbetstider är ibland ett alternativ. Vissa personer har kanske också svårt med det sociala umgänget på arbetsplatsen. Samtidigt har personer med adhd ofta starka sidor som att kunna fokusera starkt på uppgifter som intresserar dem och vara kreativa.

Utvecklande för arbetsplatsen

Arbetsuppgifter som ger utrymme för nytänkande och självständigt arbete leder ofta till en positiv utveckling, både för arbetsplatsen och för personen själv. Personer med adhd fungerar ofta bäst i arbetsmiljöer som är överskådliga och välstrukturerade och som har en begriplig organisation med tydligt ledarskap och uttalade regler och krav. Det är också viktigt att arbetsklimatet präglas av öppenhet, förståelse och tolerans för de speciella svårigheter som personer med adhd kan ha. Det kan handla om låg stresstolerans, tendens att bli uttråkade om arbetsuppgifterna är för enahanda eller abstrakta, svårigheter att passa tider och svårigheter att planera och organisera arbetet så att det blir gjort på ett effektivt sätt. Dessa svårigheter behöver dock inte bli påtagliga i en fungerande och anpassad arbetsmiljö, där personen med adhd får komma till sin rätt.

Anpassning och hjälpmedel

Arbetssituationen kan underlättas om personen med adhd får hjälp att använda olika planeringsverktyg såsom kalendrar och scheman för att hålla ordning och organisera arbetet. Arbetsuppgifterna behöver vara väl avgränsade, konkreta och överskådliga, och gärna ha en tydlig skriftlig instruktion. Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till att personen ibland har bristande uthållighet och är beroende av motivation. Pauser och omväxling med fysisk rörelse minskar rastlösheten, vilket också gör det lättare att koncentrera sig. En person med adhd kan även behöva hjälp med att ta bort sådant som kan skapa stress i den fysiska miljön, exempelvis många olika intryck. En del behöver därför tillgång till en avskild arbetsplats och en plats där man kan vila. Krav och förväntningar måste vara tydliga och anpassas till personens förmåga, i dialog med henne eller honom. Det är även viktigt med tydlig återkoppling, i första hand i form av uppmuntran och tydligt visad uppskattning.

Socialt stöd

Vuxna med adhd behöver i vissa livssituationer insatser från kommunens socialtjänst för att få vardagen att fungera. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar mot bland annat personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Insatserna ges som bistånd utifrån en bedömning av individens behov eller kan fås genom öppna insatser. Kommunerna organiserar sin verksamhet på olika sätt och mottagarna kan få hjälp från olika delar av socialtjänsten. Inom socialtjänsten finns en rad olika insatser samt kunskap och metoder som kan hjälpa personer med adhd att få en fungerande vardag. Inom socialtjänsten möter man inte sällan klienter med adhd som inte fått diagnos eller som inte berättar om sin diagnos i mötet med myndigheten. Det kan vara svårt att förstå att det handlar om stora och allvarliga svårigheter som är en del av funktionsnedsättningen och inte om att personen är oansvarig, slarvig eller har dåligt omdöme. Det kan också vara svårt att begripa att personer med adhd kan verka så motsägelsefulla och motivationsstyrda. Ena stunden kan de fungera utmärkt för att i nästa stund ha problem med att utföra uppgifter som kan te sig enkla för andra. För att kunna ge ett adekvat bemötande och effektiva insatser behöver personalen därför ha kunskap om och respekt för funktionsnedsättningen samt metoder att anpassa insatserna till personer med adhd .

Källa: Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD. Socialstyrelsen 2014.