Myndigheter

 

Arbetsmiljöverket är central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Flera andra myndigheter har också hand om frågor som rör arbetsmiljön och arbetslivsfrågor.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras uppdrag är att försöka få så många som möjligt i sysselsättning genom att föra ihop arbetssökande och arbetsgivare. På Platsbanken kan du se alla tillgängliga arbeten.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ska de se till att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen följs. Myndigheten ska också, med lagen som grund, ge ut föreskrifter med mer detaljerade regler. Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa ocholycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön i sin helhet. www.arbetsmiljoverket.se

 

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva tvister som har med arbetsrätt att göra. Som arbetstvist räknas varje tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare.
www.arbetsdomstolen.se

 

Boverket

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.
www.boverket.se

 

Diskrimingeringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar motdiskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.
www.do.se

 

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor som elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.
www.elsakerhetsverket.se

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan har i uppdrag samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet.
www.forsakringskassan.se

 

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar för en giftfri miljö och är ansvarig myndighet för kemikaliekontroll.
www.kemi.se

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndighetens uppdrag innefattar allt från vardagens olyckor till stora katastrofer. De har tagit över verksamhet som tidigare har bedrivits av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.
www.msbmyndigheten.se

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De ger bland annat vägledning, fördelar resurser till olika miljösatsningar, tar fram kunskaper och rapporterar om miljötillståndet.
www.naturvardsverket.se

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar på många olika sätt för socialtjänsten, hälsovården och sjukvården. Myndigheten arbetar också med att förebygga sjukdomar och med sådant som är farligt för hälsan.
www.socialstyrelsen.se

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är central tillsynsmyndighet och verkar för kärnteknisk säkerhet och ett gott strålskydd för människor och miljö.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/